Skip links

Trung tâm Hỗ trợ Dự án và Đổi mới sáng tạo (GIC)

Trung tâm Hỗ trợ Dự án và Đổi mới sáng tạo (GIC) được thành lập theo Quyết định số 1710/QĐ-ĐHYD ngày 13/6/2019 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh với sứ mạng là “truyền cảm hứng và hỗ trợ các giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên có các nền tảng và ngành học khác nhau thực hiện các nghiên cứu và dự án đổi mới sáng tạo nhằm mang lại lợi ích tốt đẹp cho xã hội. GIC tập trung vào giáo dục và nghiên cứu liên quan đến đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học sức khỏe”

CHỨC NĂNG

1)    Tham mưu và đề xuất cho Ban Giám hiệu nhà trường các giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến đăng bài trên các ấn bản quốc tế; tìm và hỗ trợ thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học được tài trợ từ các nguồn bên ngoài.

2)    Tham mưu và đề xuất cho Ban Giám hiệu nhà trường triển khai tổ chức các hoạt động và trang bị các kiến thức, kỹ năng cho giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên nhằm thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp.

3)    Hỗ trợ quản lý, thực hiện và phát triển các dự án trong và ngoài nước của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, và khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

4)    Thực hiện, tư vấn và hỗ trợ tác giả/ nhóm tác giả nhận diện, xác lập quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ đối với kết quả nghiên cứu và sản phẩm khởi nghiệp.

5)    Tham gia, tư vấn khai thác thương mại các kết quả nghiên cứu và sản phẩm khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

NHIỆM VỤ

1)    Tìm kiếm các cơ hội tài trợ nghiên cứu và kết nối cơ hội tài trợ với nhóm nghiên cứu phù hợp.

2)    Tư vấn, hướng dẫn việc viết đề cương nghiên cứu, các tài liệu có liên quan và hỗ trợ việc nộp đề cương xin tài trợ:

  • Tư vấn về phương pháp nghiên cứu, phân tích số liệu khi có yêu cầu.
  • Tham gia lượng giá điểm mạnh và điểm yếu của đề cương, và hỗ trợ chỉnh sửa đề cương theo sát thang lượng giá của đơn vị tài trợ.
  • Góp ý để đảm bảo đề cương được viết đúng theo thể thức trình bày và các tiêu chuẩn của đơn vị tài trợ.
  • Tư vấn và hỗ trợ về các vấn đề liên quan đạo đức nghiên cứu.

3)    Tổ chức và thực hiện các khóa tập huấn về kỹ năng viết đề cương, tìm kiếm tài trợ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phân tích số liệu.

4)    Hỗ trợ quản lý, thực hiện và phát triển các dự án trong và ngoài nước của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, và khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học sức khỏe

5)    Hỗ trợ tác giả/ nhóm tác giả biên tập tiếng Anh và tư vấn tạp chí phù hợp cho bản thảo khoa học.

6)    Thực hiện, tư vấn và hỗ trợ tác giả/ nhóm tác giả nhận diện, xác lập quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ đối với kết quả nghiên cứu và sản phẩm khởi nghiệp.

7)    Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hỗ trợ về phát triển kỹ năng mềm và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp.

8)    Xây dựng quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của nhà trường từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

9)    Hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ các cá nhân, tổ chức đối với các dự án được hình thành từ các ý tưởng khởi nghiệp của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

10)    Tập huấn kỹ năng và hướng dẫn tham gia các chương trình, dự án khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động tạo môi trường để hỗ trợ việc hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp.

11)    Xây dựng trang thông tin điện tử về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

12)    Trưng bày, giới thiệu và phân phối sản phẩm khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

13)    Quản trị hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao. 

14)    Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu trường.

Đăng ký tham gia Chương trình Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số TP. HCM 2022 Tại đây