Skip links

Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM

Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM (YBA) là tổ chức Hội đầu tiên của các Doanh Nhân Trẻ cả nước. Hội được thành lập từ năm 1994 với 30 thành viên sáng lập. Tính đến nay YBA đang là nơi quy tụ của hàng trăm doanh nhân trẻ có chất lượng, năng động, nhiều hoài bão, khát khao vươn ra khu vực và toàn cầu.

Tầm nhìn: Đoàn kết, tập hợp và liên kết sức mạnh các doanh nhân trẻ trên địa bàn TP. HCM, đại diện tiếng nói và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Hội viên.

Sứ mệnh: Tạo điều kiện giao lưu, giao thương và hỗ trợ cho sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các Hội viên, cùng phấn đấu vì sự thành đạt của Hội viên, vì mục tiêu chung của TP. HCM vì sự phát triển của doanh nhân trẻ Việt Nam và góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Nhiệm vụ trọng tâm của Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM:

  1. Hướng dẫn, tư vấn, cung cấp thông tin về thương mại, pháp lý, kinh tế, kỹ thuật cho Hội viên, nâng cao kiến thức và năng lực kinh doanh của Hội viên.
  2. Tổ chức các hoạt động giúp Hội viên nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh, phát huy tinh thần tương trợ lẫn nhau giữa các Hội viên.
  3. Phối hợp với Hội Liên Hiệp Thanh Niên TP.HCM đề xuất với các cơ quan nhà nước các vấn đề liên quan đến chính sách, khuyến khích và hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho giới doanh nhân trẻ thành phố
  4. Tổ chức, hướng dẫn và tiếp nhận sự tài trợ của Nhà nước, sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với giới doanh nhân trẻ thành phố, giúp đỡ các Hội viên mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về kinh tế, xã hội trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau theo đúng thông lệ, tập quán quốc tế và tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
  5. Tham gia liên kết thực hiện chương trình hoạt động chung cùng các Hiệp Hội, ngành nghề khác trên địa bàn thành phố và của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành Phố Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm của giới doanh nhân trẻ.

Đăng ký tham gia Chương trình Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số TP. HCM 2022 Tại đây